Källsortering

Källsortering

Här berättar vi mer om vad som gäller kring källsortering av olika material. Nedan hittar du information om respektive material.

Källsortering av förpackningar

För vissa typer av avfall finns något som kallas producentansvar. Detta innebär att det är producenten av produkten som ansvarar för att förpackningen återvinns och källsorteras. I Sverige har FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, i uppdrag att se till att tidningar och förpackningar återvinns. Det är även FTI som har ansvaret över återvinningsstationerna.

Förpackningarna är indelade i fem kategorier:

Källsortering av farligt avfall

Farligt avfall måste källsorteras! Följande restprodukter brukar löna sig att källsortera:

  • Material som kan ingå i fungerande återvinningssystem i regionen.
  • Trämaterial som kan förbrännas.
  • Metallskrot och kablar.
  • Rena utfyllnadsmassor.
  • Brännbart material.

Farligt avfall är avfall som kan vara mycket skadligt för miljön om det inte källsorteras och lämnas till rätt avfallsstation. Farligt avfall får absolut inte lämnas bland övrigt avfall. På de flesta återvinningscentraler kan man lämna in farligt avfall, men inte på alla. Det är bra om du kollar upp detta i förväg så att du vet vart du ska lämna det farliga avfallet.

Farligt avfall

Exempel på farligt avfall är:

Du kan läsa mer om de farliga avfallen på Kemikalieinspektionens webbplats.

Källsortering av elavfall

Elavfall är elektroniska produkter som bland annat kan innehålla miljöfarliga metaller så som bly, kadium och kvicksilver. Det även vara freoner från gamla kylskåp som är mycket farliga för både människor och miljö om de inte tas hand om. Även glödlampor och lysrör är elavfall.
Man kan kort säga att alla produkter med ett batteri eller en sladd måste lämnas på en återvinningscentral som tar emot el-avfall.

Läs mer om källsortering av elavfall

Källsortering av grovsopor

Grovsopor är kort och gått sådant som blir över efter att man slängt allt annat och kan röra sig om till exempel skidor, möbler och porslin. Grovsopor är bland annat: canvastavlor, mindre möbler,Porslin/ keramik, Kläder, Leksaker, Trälådor och Planglas.

Läs mer om källsortering av grovsopor

Blandat avfall

Blandat avfall får innehålla allt utom farligt avfall, elektronik och hushållsavfall/matavfall.

Läs mer om källsortering av Blandat avfall

Skrot och metall

Vi hämtar blandskrot i containrar och kärl beroende på byggets karaktär och för-utsättningar.

Läs mer om källsortering av Skrot och metall

Mjukplast

Pallemballage, krymp- och sträckfilm, pallhuvar eller så kallad transportfilm är olika namn på detta materialslag.

Läs mer om källsortering av Mjukplast

Trä

Vi hämtar ert trä i kärl, container eller storsäck. Om ni ej sorterar trä, läggs trä i behållaren för brännbart avfal

Läs mer om källsortering av Trä

Fyllnadsmassor

Jord, sten och betong används på nytt som fyllnadsmaterial vid olika bygg och utfyllnadsprojekt.

Läs mer om källsortering av Fyllnadsmassor

Deponi

Avfalls som transporteras direkt till deponi ska karakteriseras av den som ger upphov till avfallet.

Läs mer om källsortering av Deponi

Brännbart

Brännbart avfall är en blandning av olika avfallsmaterial, med en gemensam nämnare, de brinner av egen kraft. Materialet ska även kunna krossas eller rivas.

Läs mer om källsortering av Brännbart avfall

Oljeemulsioner

Hanteras i fat eller annat lämpligt emballage.

Läs mer om källsortering av Oljeemulsioner