vem-bär-ansvaret

Vem bär ansvaret för avfallshanteringen?

Att avfall och sopor slängs på rätt plats samt sorteras är vi många som bär ansvaret för. Olika parter i samhället är delaktiga på olika sätt kring hanteringen, vi vill i detta inlägg berätta mer om vilka de är och vilka uppgifter var och en har kring avfallshanteringen.

Vem bär ansvaret?

Som sagt, vi är många som bär ansvaret för att avfallshanteringen går rätt till. Fast på olika sätt och med olika uppgifter. Vi som privatpersoner har ett stort ansvar för våra sopor, att de sorteras rätt och att vi faktiskt tar oss tiden till sortering. Men vilka fler bär ansvaret? Utöver hushållen är kommuner, myndigheter, fastighetsägare samt producenter också ansvariga för avfallet. Alla har sina uppgifter för att hanteringen går rätt till, att vi kan utvinna så mycket som möjligt av avfallet samt att hänsynen till vår miljö upprätthålls.

Vad gör var och en?

Hushåll/Privatpersoner

Ja, vad förväntas vi göra egentligen? Som invånare har vi en skyldighet att sortera returpapper, papp- och plastförpackningar, farligt avfall så som batterier samt grovsopor. Vi har en skyldighet att lämna in avfallet vid olika insamlingssystem och återvinningsstationer. Hushållen har också som skyldighet att följa de regler som råder i den kommun man bor i, och dessa regler gäller alla. Alltså oavsett om du bor i villa eller lägenhet.

Kommuner

Vad har kommunen du bor i för ansvar? Jo, kommunen har flera uppgifter gällande avfallshanteringen. Bland annat ska de informera dig som invånare om hur du ska hantera ditt avfall och varför du ska återvinna vissa material. Miljönyttan med sortering, helt enkelt.

Varje kommun ska också ha en tydlig renhållningsordning. I den kan du hitta information om de regler som gäller för avfallshanteringen i just din kommun. Kommunerna ska även ha en avfallsplan som bland annat ska innehålla information om vilka åtgärder som ska genomföras för att minska avfallets mängd.

Här har vi skrivit mer om vad en avfallsplan är och hur planen ser ut för Stockholms stad.

Kommunerna ansvarar dessutom för att vårt hushållsavfall transporteras till en behandlingsanläggning där de återvinns eller deponeras (lämnas på en soptipp). Utöver hushållsavfall tar de även hand om liknande avfall från bland annat restauranger och butiker. Avfallet ska tas om hand på ett miljömässigt sätt.

Myndigheter

Ansvar ligger också hos myndigheterna samt regeringen och riksdagen. Bland annat beslutar riksdagen om nya lagar gällande avfall, och i regeringen så är det miljöministern och miljödepartementet som har hand om olika avfallsfrågor.

Miljödepartementet har som ansvar att samordna regeringens miljöpolitik och representerar Sverige i miljöpolitiska sammanhang inom EU. Miljödepartementet jobbar aktivt med att skapa heltäckande regler kring avfallshanteringen.

En annan myndighet som också är delaktig i arbetet med avfallshanteringen är Naturvårdsverket. Deras mål är att minska varornas miljöpåverkan – från råvara och hela vägen till att det blir avfall. Deras ansvar är således att bevaka avfallshanteringen och se till att den är miljömässigt bra samt enkel och tillgänglig för oss konsumenter.

Fastighetsägare

Är du hyresgäst i ett flerbostadshus? Då har din fastighetsägare skyldigheter kring hur avfallet hanteras i huset. Bland annat att du som boende kan lämna dina sopor i nära anslutning till hemmet. Möjlighet till att lämna grovsopor i eller nära huset är också en skyldighet som ligger hos fastighetsägaren. Grovsoporna ska tömmas regelbundet så att det inte blir fullt och det måste alltså finnas ett rum eller en container där du som boende kan slänga dina grovsopor.

Producenter

Producenterna omfattas av det lagerreglerade producentansvaret.

”Producentansvaret är ett styrmedel för att uppnå miljömålen. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.” – naturvardsverket.se

Detta ansvar gäller för returpapper (tidningar och andra trycksaker), förpackningar, elektriskt och elektroniskt avfall, bilar och däck samt batterier. Producenterna ser till att det finns bra och lämpliga insamlingssystem och de har dessutom en skyldighet att information om sortering och insamling finns tillgänglig.

Tillsammans gör vi skillnad

I Sverige producerar vi mindre sopor per invånare i jämförelse med hur det ser ut i många andra EU-länder. Och vi återvinner förhållandevis en stor del av våra sopor och avfall. Vi tillhör de länder i världen som samlar in mest elavfall per invånare.

Vi utvinner mycket energi från vårt avfall som vi kan använda till olika saker i samhället. Även om vi kan bli ännu bättre på att sortera och hantera våra sopor så är vi idag ändå rätt bra på det. Vi behöver inte deponera så mycket sopor vilket är en utväg man gärna håller sig borta från så gott det går. Om alla uppfyller sin del av ansvaret så kan vi tillsammans göra skillnad!