Rivningsordning

För att driva ett rivningsprojekt så lönsamt som möjligt gäller det idag att kunna återvinna en så stor andel av stommaterialen som möjligt. Betong och tegel som fyllnadsmassor, ballast och stommaterial av trä som virke eller bränsle vid energiutgivning. För att stommaterialen skall kunna återvinnas krävs att övrigt material först rivs och sorteras materialvis enligt förutbestämd ordning, det vill säga en rivningsordning. Viss eftersortering, till exempel ingjutningsgods, sker på marken sedan stommen rivits.

Exempel på generell rivningsordning

  1. Hälso- och miljöfarliga material som kan rivas utan att förorena övrigt material.
  2. Material som ska återanvändas och som kan rivas utan att bärande system påverkas.
  3. Stomkomplettering som ska återvinnas eller källsortering för avfallsbehandling rivs materialvis.
  4. Stommaterialen rivs och kvarvarande, icke önskvärda material sorteras bort på marken.