Farligt avfall

Farligt avfall ska alltid sorteras och hanteras på ett miljösäkert sätt.

Det finns ett enkelt och smidigt insamlingssystem för farligt avfall som heter Eco Simplex®. Det är ett komplett system för miljösäker hantering av farligt avfall. Eco Simplex® är en lösning där både tömning och borttransport av det farliga avfallet ingår. Denna lösning finns i olika storlekar beroende på omfattningen av farligt avfall som ska hanteras.

Det finns också olika sätt att behandla och destruera farligt avfall på. Högtemperaturförbränning används exempelvis för att behandla impregnerat trä. Vid förbränningen bildas en hel del energi som används både till el och fjärrvärme. Askan läggs på deponi för farligt avfall. I förordningen om farligt avfall (SFS 1996:971), som trädde i kraft 1 januari 1997, klargörs vad som skall definieras som farligt avfall enligt förordningen. Läs mer om förordningen om farligt avfall.

Farligt avfall kan allvarligt skada både miljön och människor om det lämnas på fel ställe. Det får absolut inte källsorteras bland övrigt hushållsavfall eller spolas ner i vasken utan ska lämnas till särskild insamling. Det är mycket viktigt att aldrig blanda farligt avfall med annat avfall. Lämna istället in det till professionella avfallsmottagare så det kan hanteras på ett miljöriktigt sätt.

På återvinningscentralerna i varje kommun kan man ofta lämna av farligt avfall, men inte alla. Kolla upp detta innan så du vet vad som gäller i din kommun. Miljöstationer och vissa bensinstationer kan också ta emot ditt farliga avfall. Det finns kommuner som hämtar farligt avfall direkt hos hushållen. Vissa farliga avfall kan du också lämna in till olika butiker eller liknande. Nedan är några exempel på vanliga typer av farligt avfall att hålla koll på.

Vanliga egenskaper på farligt avfall är att de ofta är:

  • Cancerframkallande
  • Giftiga
  • Fosterskadande
  • Frätande
  • Brandfarliga
  • Smittförande

Under 2011 samlades 60 000 ton farligt avfall in från svenska hushåll. Av dessa 60 000 ton är hälften impregnerat virke och ungefär 5 500 är asbest. Det finns beräkningar som har visat att upp emot 6000 ton farligt avfall slängs varje år.

Exempel på farligt avfall

Nedan följer ett gäng exempel på produkter som du måste sortera som farligt avfall på en särskilt station avsedd för just det.

Batterier

Bilbatterier

Eter – Eter är en brandfarlig vätska som i kombination med luft bildar peroxider. Dessa kan vara mycket explosiva.

Omärkta burkar – Exempelvis flaskor och lådor som kan vara farliga då innehållet är okänt.

Gamla bekämpningsmedel som förbjudits – Dessa kommer många gånger fram vid utrensning efter bostadsförsäljning eller dödsbon.

Bly – Allt avfall som innehåller bly, som till exempel blymönja, är mycket farligt för naturen och ska lämnas in på rätt plats.

Kvicksilver – Allt som innehåller kvicksilver är farligt avfall. Exempel på saker som kan innehålla kvicksilver är gamla dörrklockor, termometrar, och elprodukter med knappcellsbatterier.

Olika starka syror – Exempelvis 30 % saltsyra och starka baser som ammoniak.

Härdare – Innehåller organiska peroxider och aminer.

Kalciumkarbid – Det är mycket farligt och bildar en häftig reaktion acetylen vid kontakt med vatten. Acetylen är en mycket brandfarlig gas.

Glödlampor

Sprayburkar

Lack, färg och lim som förvaras i burkar och tuber.

Rengöringsmedel

Småbatterier

Olika elprodukter – Exempel på det är leksaker, telefoner, rakapparater, eltandborstar, spelande gratulationskort och armbandsur.

Färger

Impregnerat trä

Kemikalierester

Lågenergilampor

Sprayburkar

Farliga ämnen finns ofta i små mängder i varje produkt, men som i stora mängder kan utgöra en stor risk för både miljö, djur och människor. Särskilt om de hamnar på fel plats. Det är därmed ytterst viktigt att det farliga avfallet lämnas på rätt plats även om det rör sig om små, små mängder. Om det farliga avfallet blandas ihop med hushållsavfallet kan detta leda till en mängd negativa effekter. Därför får aldrig farligt avfall blandas med hushållsavfallet eftersom det inte går att sorteras ut i efterhand.