Farligt avfall Företag

Företag har ett stort ansvar gällande farligt avfall

En grundregel är att farligt avfall inte får blandas med annat farligt avfall eller med annat avfall. Vissa undantag finns i 16§-19§ avfallsförordningen.

När farligt avfall uppkommer i verksamheten är företaget bland annat skyldig att:

  • Skaffa dig kunskap om det farliga avfallet och hur det påverkar hälsan och miljön
  • Känna till reglerna för hantering och klassning
  • Dokumentera vilket farligt avfall som finns i verksamheten
  • Förebygga uppkomsten av farligt avfall
  • Ta reda på om transportören och mottagaren har nödvändiga tillstånd
  • Du är skyldig att föra anteckningar över farligt avfall

Om farligt avfall uppkommer i din verksamhet ska du föra anteckningar över:

  • De olika slag av farligt avfall som uppkommer i din verksamhet
  • Den mängd som uppkommer årligen (både det farliga avfall som transporteras bort och det som lagras bör ingå)
  • Fat och kärl som används för att lagra och transportera farligt avfall måste vara lämpliga och i gott skick. Märk varje kärl med tydlig uppgift om innehåll.

Läs mer i Miljösamverkan sydost broschyr