Miljöinventering & arbetsmiljö

Inför rivnings- och ombyggnadsprojekt bör alltid en miljöinventering göras med syfte att i god tid identifiera eventuella hälso- och miljöfarliga material. Miljöinventeringen bör göras innan man beslutar om omhändertagande av övriga rivningsmaterialen.

Exempel på material och produkter som bör omfattas av miljöinventering:

 • Ackumulatorer
 • Akrylgolv
 • Asbest
 • Bly
 • Brandskyddsordningar (halon, radioaktiva material)
 • Byggmaterial som förorenats under brukstiden
 • Fogmassor
 • Impregnerat virke
 • Isolerglasfönster
 • Isoleringsmaterial av skumplast
 • Kondensatorer
 • Kyl eller klimatanläggningar
 • Kylskåp, frysar etc
 • Mätinstrument, termostater och reläer
 • Virke med hussvamp, virkesförstörande insekter eller andra skadeangrepp.

Arbetsmiljö

I alla bygg- och rivningsprojekt förekommer arbetsmiljörisker. Dessa risker måste beaktas inför beslut om restprodukthantering, eftersom hanteringen kan påverka val av arbetsmetoder. Riskerna för personskador kan öka i samband med selektiv rensning och relevanta skyddsåtgärder måste vidtas. Även exponering för hälsofarliga material kan antas öka då man i större omfattning, enligt gällande lagstiftning, omhändertar riskmaterial vid rivning istället för att låta dessa material följa rivningsmassor till deponi.