Sanering – ett omfattande arbetsområde

När vi hör ordet sanering så kanske någon tänker på ohyra, en annan tänker på rengöring av utrymmen inom industrin och ytterligare en annan tänker på sanering av gifter. Sanering är ett brett arbetsområde och är dessutom en stor servicenäring i Sverige. Det är ett betydelsefullt arbete i många sammanhang och listan är lång över olika situationer där just sanering kommer in i bilden.

Vi tänkte berätta lite mer om i vilka områden sanering är nödvändigt, samt hur respektive sanering går till.

Sanering av ohyra

Ohyra är inte sällan särskilt trevligt att dela hem med och medför ibland vissa problem där de angriper virke, mat och textiler. Det finns företag som är specialiserade på detta och kan både hjälpa dig med sanering samt guida dig om du själv ska bekämpa ohyra.

Först gäller det att identifiera ohyran. Detta kan du göra på egen hand eller få professionell hjälp med. Genom att identifiera ohyran så vet man hur den ska bekämpas. Bekämpningen kan du ibland göra själv eller få hjälp med av ett företag specialiserat på området. Detta beroende på vilken typ av ohyra det rör sig om samt i vilken omfattning.

På Anticimex hemsida kan du läsa om de vanligaste småkrypen du kan hitta i hemmet, och därmed eventuellt kunna identifiera vilket småkryp som finns hemma hos dig.

Sanering efter översvämningar och bränder

Vid översvämningar och efter bränder är sanering också en given del när man ska återställa platsen där förödelsen inträffat.

Översvämning

Om översvämning skett i exempelvis ett hem på källarplan, avlägsnar sanerare vattnet när utrymmet slutat att ta in vatten. Sedan måste utrymmet avtorkas och rengöras så att man förhindrar tillväxt av bland annat mögel. Nedan följer en liten checklista om du skulle drabbas av en översvämning i ditt hem.

  • Bryt strömmen i de översvämmade lokalerna (se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar).
  • Få undan fuktkänsliga inventarier.
  • Ring ditt försäkringsbolag.
  • Om avloppsvatten trängt in, var noga med hygienen.
  • Skaffa hjälp med skadereglering och avtorkning (saneringsföretag).

Brand

Vid en brand så är saneringsarbetet mycket viktigt för att på så vis förhindra framtida problem med bland annat lukt.

Här försöker man snabbt skapa en torr och rökfri miljö efter att branden inträffat.

Har branden skett i flerbostadshus så saneras också trapphuset så att övriga boende inte ska få in lukt och sot i sina lägenheter. Har möbler och sådant drabbats av branden tas detta med till annan plats, där bland annat textiler tvättas. Har branden tagit hårt på lägenheten kan väggar, tak och golv behöva rivas ända in till stommen, för att på så vis få bort alla spår från branden. Ventilationer kan också behöva saneras.

Sanering av gifter

Att hantera hälsofarliga ämnen kan också vara en del av saneringsyrket. Exempel på gifter som saneras är asbest, PCB, olika kemikalier, olja och radon.

När ett utrymme ska saneras från miljö- och hälsofarliga ämnen så krävs noggrant förarbete samt genomförande.

Innan själva arbetet påbörjas gör man en noggrann avspärrning, avskärmning och zonindelning av platsen. Om det exempelvis rör sig om sanering av absest, som förövrigt är förbjuden numera men kan förekomma i äldre byggnader precis som PCB, så packas det och försluts ordentligt vid upptäckt. Förpackningar märks och skickas till deponistationer där de omhändertas enligt de lagar och föreskrifter som gäller.

Sanering av produktionsanläggningar och kärnkraftverk

Många uppdrag inom sanering gäller olika produktionsanläggningar inom bland annat fordonsindustrin, pappersbruk och raffinaderier. Och även kärnkraftverk måste saneras.

Ett kärnkraftverk behöver vid tillfällen saneras från radioaktivt smuts. När man sanerar radioaktivt smuts så skurar, rengör och torkar man det aktuella området. Jobbet är rätt så krävande att genomföra, då radioaktivt smuts ofta inte syns.

Vid eventuella olyckor där radioaktivt ämne släpps ut krävs omfattande och noggranna saneringar. Detta för att minska stråldoser för människor och miljö, och så att de förorenade områdena ska kunna användas igen efter olyckan.

Olyckor vid kärnkraftverk är inte jättevanligt men inträffar då och då. Exempel på platser som drabbats är Tjernobyl och Fukushima Dai-ichi.