Föreskrifter om avfallshantering

Hushållsavfall Ansvar för avfallshanteringen

Kommunens ansvar

Trafik- och renhållningsnämnden (nedan kallad renhållaren) svarar för de uppgifter som enligt miljöbalken eller andra författningar ingår i kommunens ansvar i fråga om avfallshantering. 
Renhållaren har rätt att meddela tillämpningsanvisningar i frågor som berörs i dessa föreskrifter. 
Insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall enligt 15 kap. Miljöbalken utförs genom kommunens försorg av den eller de entreprenörer (nedan kallad entreprenören) som renhållaren anlitar för ändamålet. 
Kommunfullmäktige meddelar, med stöd av 27 kap. 4 – 6 §§ miljöbalken, föreskrifter om att avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgiften ska tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

Producenternas ansvar

För avfall som omfattas av producentansvar ansvarar respektive producent i enlighet med respektive förordning om producentansvar. 
Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av renhållaren, lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavarens ansvar

Ansvarig gentemot kommunen är både innehavare och nyttjanderättshavare av den fastighet där avfallet uppkommer eller av andra skäl förekommer, om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter.

Hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem som renhållaren tillhandahåller, om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter, miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.

Hushållsavfall som uppkommer inom fastighet ska tillhandahållas på sådant sätt att renhållaren kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.

Varje fastighetsinnehavare ska skapa möjlighet för sortering av avfallsslag i den utsträckning som anges i 36-40 §§. Avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att betala avgift enligt föreskrifter i gällande avfallstaxa fastställd av kommunfullmäktige.

Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den som bor eller är verksam i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Ändring av innehavarförhållanden eller annan förändring som berör hanteringen av hushållsavfall från fastighet ska utan dröjsmål anmälas till renhållaren.

Hämtningsområde

Stockholms kommun utgör ett hämtningsområde.

Allmänt om hantering framkomlighet för hämtfordon

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för de hämtfordon som normalt används av renhållaren.

Hämtställe

Hushållsavfall hämtas normalt från den fastighet där avfallet uppkommer. Renhållaren kan anvisa hämtställe utanför fastigheten, i syfte att möjliggöra för renhållaren att fullgöra sin bortforslingsskyldighet, under förutsättning att:

a) Godtagbara hämtförhållanden inte kan uppnås inom fastigheten.

b) Möjlig plats finns att anvisa inom skäligt gångavstånd, samt det i övrigt bedöms lämpligt.

c) Avfall som uppsamlas i kärl vid en- och tvåfamiljsfastigheter ska placeras på lämplig plats vid fastighetens tomtgräns i anslutning till hämtfordonets uppställningsplats.

d) Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare har ansvar för utformning, anordnande och underhåll av hämtställe inom den fastighet där avfallet uppkommer samt, i skälig omfattning, för annat hämtställe som renhållaren anvisat enligt 19 §.

e) Hämtstället ska utformas, anordnas och underhållas så att krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt att risk för driftsavbrott, olägenhet och olycksfall minimeras.

f) På hämtställe får endast läggas sådant avfall som hämtstället är avsett för.

g) Entreprenören ska ha tillträde till hämtstället. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren.

Gångväg för hämtpersonal och transportväg för hushållsavfall

Gång- och transportväg ska vara utformad så att krav på god arbetsmiljö uppfylls. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är ansvarig för att gång- och transportväg hålls i framkomligt skick. Gång- och transportväg ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Behållare och annan utrustning

Godkända behållartyper anges i bilaga 2.
 I en behållare får det endast läggas sådant avfall som behållaren är avsedd för.

Fastighetsinnehavare och i förekommande fall nyttjanderättshavare har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare. Fastighetsinnehavare och i förekommande fall nyttjanderättshavare har också ansvar för anskaffande, installation och underhåll av behållare och annan utrustning för hantering av det avfall som uppkommer inom fastigheten enligt vad som framgår av bilaga 2.

All utrustning ska utformas, installeras, underhållas, skötas och rengöras så att krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt att risk för driftsavbrott, olägenhet och olycksfall minimeras.

Behållare och annan utrustning ska medge hantering med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem.

Emballering

Avfall ska vara emballerat på sådant sätt att det inte sprids, orsakar skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet.

Fyllnadsgrad, vikt och dragmotstånd

Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållares vikt eller dragmotstånd får inte vara större än att krav på god arbetsmiljö kan uppfyllas.

Hämtning av kärl- och säckavfall sker normalt måndag-fredag i den ordning som renhållaren bestämmer och så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, dock minst i nedan angivna omfattning.

a) Från en- och tvåfamiljshus sker ordinarie hämtning varje vecka, efter anmälan till renhållaren varannan vecka. Hushållen har möjlighet att avbeställa upp till sex hämtningar per år, med separat matavfallshämtning kan ytterligare hämtningar avbeställas. Hämtning måste dock ske minst var fjärde vecka.

b) Från en- och tvåfamiljshus med godkänd gemensamhetslösning sker hämtning minst en gång per vecka.

c) Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning minst en gång per vecka.

d) I de fall som uppsamling av avfall sker i sluten storbehållare sker hämtning minst varannan vecka.

e) Från fritidshus, koloniträdgårdar, fritidsanläggningar och liknande sker hämtning fr.o.m den 15 april t.o.m. den 15 oktober minst varannan vecka. Övrig del av året sker hämtning efter särskild beställning.

f) Från anläggning som inte kan hänföras till någon av ovan angivna kategorier sker hämtning i den ordning som renhållaren bestämmer, dock minst så ofta att olägenhet inte uppkommer.

Matavfall

Utsorterat matavfall kan efter överenskommelse med renhållaren lämnas till renhållarens insamlingssystem för matavfall.

Hämtning av utsorterat matavfall sker normalt måndag-fredag i den ordning som renhållaren bestämmer och så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, dock minst i nedan angivna omfattning.

a) Från en- och tvåfamiljshus hämtas utsorterat matavfall minst var 14:e dag.

b) Från verksamheter och flerbostadshus hämtas utsorterat matavfall minst en gång per vecka.

c) Pumpbart matavfall i sluten tank hämtas efter särskild överenskommelse och så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Hushåll och verksamheter får sortera ut matavfall, som mals i avfallskvarn och sedan släpps till avloppsnätet, om kommunen så bestämmer.

Grovavfall

Grovavfall ska lämnas till av fastighetsinnehavare anvisad plats inom eller i närheten av fastigheten. Hämtning sker efter särskild beställning, genom grovavfallsentreprenör upphandlad av renhållaren.

Grovavfallsutrymmet eller grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.
 Från grovavfall ska före borttransport farligt avfall, elavfall och batterier sorteras ut och hållas skilt från övrigt avfall. Grovavfall ska om möjligt sorteras i en brännbar och en icke brännbar fraktion.

Enskilda hushåll får även lämna sorterat grovavfall vid kommunens återvinningscentraler eller annat av renhållaren anvisat ställe. Vid avlämning av grovavfall ska renhållarens anvisningar följas.

Farligt avfall

Hushållens farliga avfall ska hållas skilt från övrigt avfall och lämnas till kommunens insamlingssystem för farligt avfall. Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.

Hushållens farliga avfall kan lämnas på anvisad plats inom fastigheten om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och renhållaren och hämtas efter särskild beställning. Hanteringen måste följa tillämpliga regler utfärdade av andra myndigheter.

Elavfall

Elavfall ska hållas skilt från annat avfall så att det kan hanteras separat. Det ska lämnas till producenternas eller kommunens insamlingssystem eller till av fastighetsägaren anvisad plats inom fastigheten.

Batterier

Bärbara batterier omfattas av producentansvar (se 43 §) och ska hållas skilda från övrigt avfall och lämnas till producenternas eller kommunens insamlingssystem.

Bärbara batterier kan lämnas på av fastighetsinnehavare anvisad plats inom fastigheten, om sådan plats anvisas. Hämtning sker efter särskild beställning genom entreprenör anvisad av producenterna.

Bilbatterier och större blybatterier omfattas av producentansvar (se 43 §). De ska hållas skilda från övrigt avfall och ska lämnas till producenternas insamlingssystem.

Läkemedel och förbrukade kanyler

Läkemedelsavfall omfattas av producentansvar (se 43 §) och ska hållas skilt från övrigt avfall samt lämnas till apotek som hanterar receptbelagda läkemedel. Undantag görs för cytostatika som ska lämnas till kommunens bemannade insamlingssystem för farligt avfall.

Förbrukade kanyler ska lämnas, i för ändamålet avsedd behållare, till apotek som hanterar receptbelagda läkemedel. Behållare tillhandahålls av dessa apotek.

Avfall med producentansvar

Hushåll och andra förbrukare ska, i enlighet med vad som föreskrivs i respektive förordning om producentansvar, sortera ut avfall som omfattas av producentansvar och lämna avfallet till de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller.

Vid fastighetsnära insamling av avfall som omfattas av producentansvar sker hämtning efter överenskommelse mellan fastighetsinnehavare och entreprenör som har de tillstånd och avtal som krävs av producenterna.

Latrin

Då fastighet, eller båt, fartyg, pråm eller liknade flytetyg i hamn, saknar anslutning till avloppsanläggning ska latrin samlas upp i latrinbehållare eller flyttbar torrtoalett. Permanent användning av flyttbar torrtoalett och liknande är inte tillåtet.

Latrinbehållare ska förslutas genom fastighetsinnehavarens, nyttjanderättshavarens eller båtägarens försorg och ställas vid fastighetsgräns eller annan av renhållaren anvisad plats så nära uppställningsplats för hämtfordon som möjligt.

Hämtning sker efter särskild beställning i den ordning som renhållaren bestämmer och så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Slam med mera

Enskilda slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar, ska vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning ska lätt kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Finns anläggningen på båt, fartyg, pråm eller liknade flytetyg svarar ägaren för anläggningens skötsel och underhåll.

Tömning av enskilda slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar sker genom entreprenör anvisad av renhållaren. Tömning ska ske så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer, dock minst i nedan angivna omfattning.

a) Slutna enskilda tankar och urintankar ska tömmas minst en gång per år.

b) Fettavskiljare ska tömmas en gång per månad eller enligt särskild överenskommelse med Stockholm Vatten AB.

c) Slamavskiljare ska tömmas minst vartannat år.

Döda djur

Döda sällskapsdjur lämnas till kremering eller till djurkyrkogård. De kan också lämnas på avfallsanläggning som har rätt att ta emot döda djur.

Annat avfall än hushållsavfall

Uppgiftsskyldighet

Den som i kommunen yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska på anmodan av renhållaren lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Hanteringsbestämmelser för gödsel

Gödsel som uppkommer av husdjur, exempelvis häst, ko, får och get ska samlas upp och förvaras på sådant sätt att risk för olägenhet och näringsläckage inte uppkommer. Djurhållaren ansvarar för att gödsel bortskaffas och i möjligaste mån återanvänds, exempelvis som jordförbättringsmedel.

Undantag från föreskrifter om avfallshantering

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

Ansökan om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering avseende bestämmelser om hushållsavfall ska göras av den som vill ha undantag. Ansökan ska vara skriftlig och prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden, med undantag av 60-61 §§ som prövas av renhållaren.

För forskning och utveckling inom avfallshantering får renhållaren, efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, bedriva försöksverksamhet.

Förutsättningar för eget omhändertagande

Hushållsavfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 56-59 §§.

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar får eldas endast under vecka 18 och vecka 40 samt på Valborgsmässoafton. Eldning får dock endast ske under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, att det i övrigt inte strider mot annan författning och att brandmyndigheten inte utfärdat eldningsförbud.

Utsorterat matavfall från fastigheten får komposteras efter skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kompostering av matavfall ska ske i för ändamålet avsedd behållare på fastigheten. Kompostering och nyttjandet av kompostprodukt ska ske på sådant sätt att risk för olägenhet eller näringsläckage inte uppkommer.

Förmultningstoalett får installeras och latrin från fastigheten får komposteras efter tillstånd enligt 53 §. Kompostering av latrin ska ske i för ändamålet avsedd behållare på fastigheten. Kompostering och nyttjandet av kompostprodukt ska ske på sådant sätt att risk för olägenhet eller näringsläckage inte uppkommer.

Utöver vad som anges i 56-58 §§ får annat hushållsavfall från fastigheten tas omhand efter tillstånd enligt 53 §. Ansökan om tillstånd ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas, samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Gemensam behållare

Två eller flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter
ansökan enligt 53 § medges rätt att använda gemensam behållare. Tillstånd kan ges under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad, vikt och dragmotstånd beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Uppehåll i hämtning

a) Uppehåll i hämtning från permanentbostad eller fritidsfastighet kan efter ansökan enligt 53 § medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader.

b) Uppehåll i hämtning från verksamhet kan efter ansökan enligt 53 § medges om verksamheten inte kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst fyra veckor.

Ansökan ska lämnas till renhållaren senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.