Definitioner inom avfallshantering

Avfall
Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren avser eller gör sig av med, eller är skyldig att göra sig av med.

Behållare

Med behållare avses kärl, säck, container eller annan behållare avsedd att förvara avfall i.

Bärbara batterier

Med bärbara batterier menas de batterier som inte räknas som start- eller industribatterier, och som väger mindre än 3 kg.

Engångsbehållare

Med engångsbehållare avses behållare, oftast säck, som efter hämtning ersätts med en ny engångsbehållare.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 till avfallsförordningen (2001:1063), eller annat avfall som har en eller flera egenskaper som anges i bilaga 3 i avfallsförordningen (2001:1063).

Fastighetsinnehavare

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Gemensam behållare

Med gemensam behållare avses antingen när två hushåll i en- och tvåfamiljshus delar på en normal behållare avsedd för ett hushåll, eller när ett flertal en- och tvåfamiljshus har en godkänd gemensam lösning.

Godkänd gemensamhetslösning

Med godkänd gemensamhetslösning avses när ett flertal en- och tvåfamiljshus anordnar ett, av renhållaren, godkänt gemensamt hämtställe.

Grovavfall

Med grovavfall avses sådant hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande, eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i ordinarie kärl eller säck.

Hushållsavfall

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och jämförligt avfall från annan verksamhet.

Hämtställe

Med hämtställe avses ett utrymme eller en plats där en eller flera behållare är uppställda för hämtning.

Insamlingssystem

Med insamlingssystem avses det sätt som olika slags avfall samlas in på. Insamlingssystem kan skilja sig åt vad gäller hämtställets placering och beror bl.a. på kundkategorier och boendeformer samt vilka behållartyper och hämtfordon som används.

Kompostering

Med kompostering avses biologisk behandling där organiskt avfall bryts ner aerobt (under förbrukning av syre).

Kärl- och säckavfall

Med kärl- och säckavfall avses sådant hushållsavfall som återstår sedan grovavfall, farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut, oberoende av vilken typ av behållare som avfallet samlas upp i. Dock avses inte slam från enskilda avloppsanläggningar, fett från fettavskiljare eller latrin.

Matavfall

Med matavfall avses särskilt utsorterat, enligt renhållarens instruktioner, lättnedbrytbart organiskt avfall som samlas in separat för biologisk behandling.

Nyttjanderättshavare

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavare-begreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

Producent

Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning. Med producent avses också den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- och miljöskäl.

Producentansvar

Med producentansvar avses att producenterna har ansvar för att en vara eller produkt samlas in och omhändertas genom återvinning, återanvändning eller bortskaffning på ett sådant sätt som krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering (gäller förpackningar, tidningar, däck, bilar, elavfall, batterier och läkemedel).

Sluten storbehållare

Med sluten storbehållare avses tank för mobil sopsug eller annat sugfordon, behållare för stationär sopsug och nedgrävd storbehållare för krantömning eller motsvarande.

Storbehållare

Med storbehållare avses behållare, fristående ovan mark, med en volym över en kubikmeter.

Sällskapsdjur

Med sällskapsdjur menas djur som är en del av normalt boende, som bor i huset och hålls som följeslagare för sällskaps skull.

Utrustning

Med utrustning avses alla typer av behållare, stativ/hållare för behållare, karusell, kärl- och säckväxlare, sopnedkast, sopsug eller annat som används vid uppsamling av avfall.

Återgångsbehållare

Med återgångsbehållare avses behållare som efter tömning ställs tillbaka på sin hämtplats.