Mottagare av restprodukter

Mottagare av restprodukter kan vara kommun eller privatentreprenör. Avgörande är bland annat om kommunen har utvidgat renhållningsansvar för bygg- och rivningsavfall, och om restprodukterna ska behandlas som avfall eller om de kan återvändas eller återvinnas. På vissa orter drivs även viss återvinning i kommunens regi. I övrigt är det oftast kommunen som sköter avfallsförbränning och deponering av avfall.

Vissa byggmaterialleverantörer kan åta sig att återvinna byggspill och ibland även rivningsmaterial. Ofta ligger anläggningarna för långt bort och återvinningskapaciteten brukar dessutom vara begränsad. Insamling i närområdet från anläggningar räcker för att tillgodose detta.

För att inte i onödan belasta miljön bör man söka lokala mottagare av restprodukter. Exempel på etablerade sådana är skrothandlare och lösullsentreprenörer. I flera orter finns också olika återbruksdepån där begagnade  byggmaterial kan säljas. En del byggmaterial kan återvinnas för annat ändamål än det ursprungliga, så som gips som kan användas till jordförbättringsmedel. Dock så saknas etablerad mark för detta i dagsläget, och man måste själv söka lämplig mottagare. Men på sikt kan denna återvinning etableras åtminstone lokalt.